کور / اسلامي / د ریاضت میاشت اتمه برخه

د ریاضت میاشت اتمه برخه

بايد څنګه روŽه ولرو؟

لوي خداي ته دي بيشميره شكرونه اوحمدونه وي ي درمضان ديوي لسيزي دروŽونيولوتوفيق يي راه برخه كړ،هغه سترذات ي درمضان دغه دويمي لس ورځي يي دمغفرت ورځي بللي دي اوه دي ورځوكي يي له بندګانوسره دهغوي دګناهونودبخښي Žمنه كړي ، دهغه رګران يغمبردي دروداورحمت وي ي امت ته يي ه دغوستروشوورځوكي دتقوي ، عبادت ، ټولنيزشعورموندلو اودلوي خداي دربارته دلاسونودله كولوامركړي اودهغه رګرانوملګرودي هم رحتونه وي ي هريويي زموږ لاره دستوري ه شان لارښوونكي دي .

درنولوستونكو!

لوي خداي موږ ټول داسلام دسترلارښودحضرت محمد صلي الله عليه وسلم راطاعت امركړي يو، اوفرمايي ي : اطيعوالله واطيعواالرسول … دالله اودهغه درسول اطاعت وكړئ .

يغمبرصلي الله عليه وسلم دالله استازي دي ، هغه ي هرڅه كړي اوويلي دالله اك له ويناوامرسره يي سم كړي ، لكه څنګه ي خله لوي خداي فرمايي : وماينطق عن الهوي ان هوالاوحي يوحي … هغه له ځانه څه نه وايي ، بلكي داټول هغه ته وحي سوي .

اوداسلام يغمبرصلي الله عليه وسلم هم فرمايي : انمابعثت معلما… زه يوښونكى راليږل سوي يم .

زه غواړم ددغه سترلارښود اوښونكي يغمبردروŽي ډول تاسوته وښيم ، ه هغي كي دواجباتو، ادابو، دوعاګانو، دهغي دحكمونو، ماتونكواوګټوه اړه ه لنډډول مالومات دركړم ، دلوي خدايه غواړم ي موږ اوټولومسلمانانوته دخل يغمبردسنت ديروۍ توفيق راه برخه كړي اوموږ دهغه ريښتوني لاروي وګرځوي .

*دروŽي تعريف:دسهارله څرګنديدلوبيادلمرترلويدووري دخوراك څښاك اوجماع څخه ه ډډه كولو دلوي څښتن عبادت ته روŽه وايي .

* درمضان مياشتي روŽه داسلام له اركانوڅخه يومهم ركن دى څنګه ي داسلام لارښود صلي الله عليه وسلم فرمايي : “بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام” (متفق عليه)

Žباړه : اسلام رنځوبنسټونودرول سوي ، دالله اك ريووالي اودمحمد ررسالت شهادت ، دلمانځه ترسره كول، دزكاة وركړه، درمضان روŽه نيول اوكه يري وس ونودبيت الله شريفي حج كول .

روŽه څوك نيسي :

*روŽه رهرمسلمان ، لوي اوهوښيارانسان فرض ده ي ركور وي اود نيولوتوانايي لري .

* كافر روŽه نه نيسي ، اوكله ي وروسته اسلام راوړي د تيري روŽي قضاهم ورباندي نسته .

* ركوني ي لادلويښت سرحدته نه وي رسيدلي روŽه نه ده فرض خولس كلن اوترهغه زيات عمره كونيان دي دعادت نيولوه موخه ه ورŽه نيولووګمارل سي .

*ناروغ ي عاجلي درملني ته اړتيالري اودناروغي سره روŽه نسي نيولاي كولاي سي ورŽه وخوري خوترجوړيدووروسته به بيرته قضاراوړي .

* رليوني هم روŽه نه ده فرض اوكه هرڅونه لوي هم وي نودروŽي فديه هم ورباندي نسته ، همداراز هغه باوله ي دښوبدوتويرنسي كولاي اوهغه دډيرعمرسړى ي څوك نه يŽني هم كولاي درŽي رځاي فديه وركړي .

* هغه څوك ي ه هميشني ډول روŽه نسي نيولاي ، ياخودډيرعمروي (شيخ فاني)اوياداسي ناروغ ي ناروغي يي نه رغيږي ، كولاي سي دروŽوه بدل كي فديه وركړي ي دهري ورځي روŽي ه بدل كي به يومسكين مړوي .

* هغه بلاربي اوياتي وركونكي ميرمني ي روŽه ورباندي سخته وي اودنيولوسره يي ماشوم ته زيان رسيږي ، كولاي سي روŽي وخوري خوبيادي يي قضاراوړي .

* هغه ميرمني ي ه مياشتنيوښځينه ناروغيوكي وي اويايي دزيږون څلويښتي وي هم دي روŽي نه نيسي خوقضادي يي راوړي .

* هغه څوك هم كولاي سي روŽه وخوري ي ديوادŽوندŽغورولوله امله دروŽي خوړلوته مجبوروي لكه له غرقيدواوسوځيدوڅخه ديوه بياره خلاصوونكى خوقضايي ورباندي لازمه ده .

*مسافرته دروŽي خوړل روادي خوكه يي ونيسي هم سمه ده ، داكه دائمي مسافروي لكه دكرايي موټر، الوتكه اواوكښتۍ لونكي اويالنډمهاله مسافروي لكه له يوه ځايه بل هغه ته تلونكی .