کور / شعر / شاعر او لیکوال ته

شاعر او لیکوال ته

ته به څو صفت کوئ دزیړو ګلو
دبورا نغې به وئ یا دبلبلو
هغه بڼ چې سره ګلان يي لویول


هغه بڼ چې بلبلان يي مستول
سوزیدلئ دئ کارغان په کې اوسیږي


سرخوړلي ټپسان په کې چاقیږي
څیروونکي لیوان ګر ځي په کې ښکار کړي


بس زمونږ په ککریو خپل روز ګار کړي
دآفغان دغرو بازان يي دي نیولي


پا ډوګرو مو زمریان اسیران کړي
یا وتلي دي له ملکه درپه در دي


سرګردانه لالهند کډه په سر دي
ځیني نا ست دي پټه خوله خپل تجارت کړي


بس که پوه شي نوضرور به شهامت کړي
ځکه وایمه شاعره او لیکواله


دوطن دپڼ بلبله وطنواله
لاس تر لاسه دطن سندرې بوله


دخپل کور او خپل مدفن سندرې بوله
کونډې رنډې دې سرتورې په آرمان دي


یتیمان دې دډوډۍ پورې حیران دي
په دودونو دې بې دوده لوبې وشوې


په ننګونودې بې دوده لوبې وشوې
مشران دې په کوتکو وهل کیږي


مجبوریږي له وطنه شړل کیږ ي
ستا پوهان پردو ملکونوکې زاړه شول


وسلوال دې دملت په شتوماړه شول
حکومت اوطالبان يو مصلحت دي


بس خواران بې وزله خلک ملامت دي
طالبان يي دحکومت په تور سنګسار کړي


خار جیان يي دطالب په نوم په دار کړي
مجاهد يي ډاروي وايي خلکي دئ


قاچاچئ يي زوروي وايي دولتي دئ
ځکه وایمه شاعره اولیکواله


دوطن دبڼ بلبله وطنواله
لاس تر لا سه دوطن سندرې بوله


دخپل کور او خپل مدفن سندرې بوله
دغه واړه بس یوته رسواکوئ شې


داویده تیروتئ قوم راويښوئ شې
پيښوري دې آې . اٍس . آې نه په عذاب دي


هر زلمئ دې اوس تیار دانقلاب دي
سوات بونیريي دخیبره سره وران کړل


په وزیرو کې يي مړه ټول مشران کړل
لوي کندارکې داحمد قبر ورانیږي


په میوند کې ملا لۍ پیغلې ژړیږي
دغه چوپ ولسونه پا څوه نور بس دئ


اوس نودغه کار یواځې ستا په وس دئ
ټه کوئ شې چې افغان قومونه یو کړې


ته کوئ شې چې بیل شوي ورونه یوکړې
دوښمنان مورسوا کیږي په یووالي


افغانان ټول را ویښیږ ي په یووالي
ځکه وایمه شاعره اولیکواله


دوطن دبڼ بلبله وطنواله
لاس تر لاسه دوطن سندرې بوله


دخپل کور او خپل مدفن سندرې بوله
ددې ټولو یو ژور سنجش په کار دئ


دښو بدومنځ کې فرق او ویش په کاردئ
راشه ګوره عجبه دموکراسي ده


له بمونوراوځي سوټه کراسي ده
افغانان چې چا په خپل منځ کې ویشلي


اوس زمونږ بیا جوړونې ته راغلي
سوداګر دي دکوکنار و دآپین


جوړوي ترې مورفین او هیروین
بس مافیا ده دقانون لباس کې پټه


دافغان ددود يي وویستله سټه
دوطن نه موجوړ شوئ پلیګون دئ


بس وسلې ازمائيل کیږي وسلتون دئ
څوک خدمت کوي چې بیا خراسان جوړ کړي


څوک خدمت کوي چې مات پاکستان جوړ کړي
ځکه وایمه شاعره او لیکواله


دوطن دبڼ بلبله وطنواله
لاس تر لاسه دوطن سندرې بوله


دخپل کور او خپل مدفن سندرې بوله
دلته سل ګوندونه جوړ سیاست بازاردئ


دغه واړه مصلحت داستعماردئ
دلته نوم دتورریزم مطلب بل دئ


اسامه له امریکا راغلئ غل دئ
دلته واړه وسلوال القاعده دي


دغه واړه دپردیو په فایئده دي
دلته څوک نه شته ددې ملت په غم کې


ولسونه موپراته جهل تورتم کې
دتورمخو اوشین سترګو واک چلیږي


دکم ذاته جاسوسانوز واک چلیږي
چې پرون به يي ډانډس واهه له لوږې


اوسیدل به په غارو کې لکه مږې
نن يي وګوره پیسئ قوماندنان دي


راوستلي دلته دوې امرکایان دي
ځکه وایمه شاعره او لیکواله


دوطن دبڼ بلبله وطنواله
لاس ترلاسه دوطن سندری بوله


دخپل کور او خپل مدفن سندرې بوله
دغه اوس ستاریخي مکلفیت دئ


ددې غلو رسوا کول افغانیت دئ
دوې زمونږ ملي دودونه خرڅوي


دوې زمونږه سکه ورونه بیلوي
دوې په دین مذهب اوژبه تجارت کړي


لوي افغان ته سپکاوي او حقارت کړي


وسلوال او قاچاقچیان وژونکي دوې دي
طالبان او دترور پالونکي دوې دي


دوې په خپله دوښمنان دي دقانون
دوې په خپله استا ذان ددې مضمون


دوې پخپله طالبانوسره لاس دي
دوې پخپله بهرنیانو سر لاس دي


ځکه وایمه شاعره او لیکواله
دوطن دبڼ بلبله وطنواله


لاس تر لاسه دوطن سندرې بوله
دخپل کور اوخپل مدفن سندرې بوله


ته کوئ شې چې تورتم لارې رڼې کړې
ته کوئ شې د رښتیا بلې ډیوئ کړې


خدمتګار ستاسې په هره کرښه ویاړي
سراسر ټینګ امنیت خپلواکي غواړي