کور / خبرتیا او پيغامونه / د لوی استاد پوهاند حبيبي په کتابونو کي مرسته وکړئ

د لوی استاد پوهاند حبيبي په کتابونو کي مرسته وکړئ

اعلان
له ډېرو وختو څخه پښتنو دستر ليکوال ارواښاد حبيبي صاحب دکتابو د بيا خپرېدا لار څارل، څو چي اوس دهغه پښتنو ارمان ځوان ليکوال عبدالهادي مجروح پوره کړ، داسي چي پښتو ژباړه ئي هم ورسره مله ده. په دې لړۍ کښي دا دئ دغه کتاب (دافغانستان تاريخ دګورګانيانو په وختو کښي) چاپ ته چمتو دئ، خو ژباړن ئې د چاپېدو توان نه لري.د افغانستان تاريخ پوهاند عبدالحی حبيبي

که داسي څوک وي چي دحبيبي صاحب د اروا په خاطر د دغه کتاب او ورسره په دې لړۍ کښي ددې سترليکوال دنور کتابو دژباړوچاپ ته اوږه ورکولای سي نو پر لاندي درکو دي اړيکي ونيسي، ياد کتاب پنځه سوه پاڼي لري.
www.facebook.com/abdullhadimajroh.mjrh
waliafghan123@gmail.com

.