کور / شعر / دغلته ناوې ځوانيمرګه شوله

دغلته ناوې ځوانيمرګه شوله

نن مې يوداسې بدخبرواوريده
چې مې زړګي ته ټكانونه راغلل
نن دكوم كلي په وګړوباندې
له شنه آسمانه سره اورونه راغلل
دكوم واده په سندريزه فضا
ربه ژړاغوني اوازونه راغلل
ښكلي ټپې يې په سرووينوسرې دي
دهرورڅي په سربامونه راغلل
هلته دوخت فرغون وخرښيده
دلته دوينوسېلابونه راغلل
تورې بلاوې په هواګرځيدې
په ځمكه توردغم دودونه راغلل
ابۍ دخپل بچي په ويركې ژړل
په سپين سهارتورمښامونه راغلل
نن مې يوداسې بدخبرواوريده
چې مې زړګي ته ټكانونه راغللدغلته ناوې ځوانيمرګه شوله
دلته هم زوم هم يې آرمان شهيددى
دآرمان ډك زړونه تاله واله شول
يودوه خوناواړه كاروان شهيددى
پكې سُرخولي ماشومان ورېژيدل
دلته دمينې ډك داستان شهيددى
واړه حقونه د بشر ژوبل شول
مينه شهيده شوه جانان شهيددى
چې يې ملګروبدرګه كوله
آه دواده څه ښكلى ځوان شهيددى
ناوې په سرووينوكې لته پته
بنګړي تاله شول اوپېزوان شهيددى
په خپلووينويې لاسونه سره دي
په ښكلي ژوند يې طوفانونه راغلل
نن مې يوداسې بدخبرواوريده
چې مې زړګي ته ټكانونه راغللخوله بګرامه خپريدونكى خبر
وايي چې مونږتروريستان وژلي
مونږدواده په خوشحالۍ څه خبر
بس نن موګڼ شمېرافغانان وژلي
دغه زمونږه سليبيت ته ګواښ دى
ځكه مو هغه ماشومان وژلي
ناوې ته نوم دجنګيالي وركوي
وايي چې ټول مودښمنان وژلي
بياولسمشر كميسيون وټاكه
چې ورشى دايې كوم كسان وژلي
جيب يې ورډك كړى چې نورغږونكړي
چې يې زمونږه خپل خپلوان وژلي
ګني په كوريې سره فوځونه راغلل
نن مې يوداسې بدخبرواوريده
چې مې زړګي ته ټكانونه راغلل
بيادكوم كلي په وګړوباندې
له شنه آسمانه سره اورونه راغلل


اوكرائين ادېسه