کور / د ماشومانو نړۍ / زما سپی – د ماشومانو لپاره کيسه

زما سپی – د ماشومانو لپاره کيسه

سمیع الله خالد سهاک

د کوچنیانو لپاره لنډه کیسه

زما سپی

ما یو سپی غوښته. زه د سپی خرڅولو دکان ته لاړم. ما یو ډیر غټ سور سپی واخیست. ما په ده سپی نوم کیښود. ما دا سپی  کالی ونوموه. زما سپی دوه ملګري دلوردل د هغوي نومونه کوکی او ستیو وو. زه مجبوره شوم چی هغوم هم واخلم. ما کوشش کوه چی زما نوی سپیان خپل کور ته راوړم خو یو دا ما تا ډیر سخت کار وو ، ځکه چی زما نوی غټ سپی ډیر غټ وو او په موټر کی نه ځایده. هغه یو بل ملګری هم درلود چی هغی نوم تیبا وو. یوه ورځ زما نوی غټ سپی نږدی وو چی مړ شی. 

زما یو ملګری چی زما کور ته نژدی ژوند کاوه. هغه له ځانه سره کور بوت. یو ساعت لار تیر نه وو چی د سپی په هغه کور کی نور طاقت ونه شو او له کوره په منډه ووت. په سرکونو او کوڅو کی یی منډي وهلی او تقریباٌ دوه ساعته وروسته بیرته کور ته رسیدو چی په کوڅه کی یو غټ موټر سره ټکر شو. ما چی د خلکو غږونه واوریدل نو په منډه ووتم چی ګورم سپی زما د کور دروازی ته ولاړ دی. 

پای

د فبروری میاشت ۲۰۱۷ کال

 

مونتری، کالیفونیا

.