کور / شعر / مایوسي

مایوسي

مایوسي ښه نوي ملګرو خو هر یار مایوسه کړۍ یمه

زه خپل کردار ، رفتار هر چار مایوسه کړۍ یمه

د دربدرو ناخبرو او خپل سرو نه ګیله نلرم

ځان چې ګڼي پوی او عالم او هم هوښیار

مایوسه کړۍ یمه

وعظ او نصیحت سپينو جامو د رئيا کار مایوسه کړۍ یمه

اوږدو شملو ببرو ګیرو لوی دستار مایوسه کړۍ یمه

وایی یوه کوي به بله بد عمله بد کرداره !

د هر مذهب دین او ایمان هر ټيکه دار مایوسه کړۍ یمه

هو زه نه دې کلي نه دې ښار مایوسه کړۍ یمه

زه دلته میشت هر یو غدار مایوسه کړۍ یمه

اوس چې هویت کې ځان افغان او مسلمان نه ګڼي

په خپل لستوڼي کې پټ مار مایوسه کړۍ یمه

ژبې چې پلوري او کړي ژباړې د اغیار مایوسه کړۍیمه

د څو پيسو او څو ټنګو اجاره دار مایوسه کړۍ یمه

د ځان په ګټه په هر څه کې روایت وباسي

زه دلته هر یوه نا اهله غوړه مار مایوسه کړۍ یمه

ګیره زما واک د بل چا زه دې ناتار مایوسه کړۍ یمه

وطن زما مېنه زما د بل اختیار مایوسه کړۍ یمه

ځينې لا اوس هم د خپل واک او اختیار لافې کړي 

چې تظاهر د خپلواکۍ کړي دې واکدار مایوسه کړۍ یمه

اوبه له بره نه وي خړې هر شاخدار مایوسه کړۍ یمه

حق او حقدار په څپکو څپک شو لوی مکار مایوسه کړۍ یمه

ټولې نړۍ به چې د دوۍ په ګام خپل پل اخیستو

نن د نړۍ دا دیموکرات علمبردار مایوسه کړۍ یمه

غولوي ځان او که جهان زه دې چوتار مایوسه کړۍ یمه

زه ځان ځاني، خود غرضي د نفس ښامار مایوسه کړۍ یمه

ښه پرې پوهېږي چې د تورې غوا شېدې سپينې وي

زه دا کم بخت , عقل بیمار مایوسه کړۍ یمه

اوس راته وه وایاست ملګر چې اغیار مایوسه کړۍ یمه ؟

نه ، نه زه خپل عمل ، رفتار کړنلار مایوسه کړۍ یمه

نو ته او خدای چې ددې صفاتو سره څوک خپلواک وي 

زه ظالم نفس حرص او هوس دا کږې لار مایوسه کړۍ یمه

حامد الوتاند

.