کور / شعر / د زمرو وطن

د زمرو وطن

دا هسک غرونه چې يې وينې دزمرو وطن دې
دا ډګر داتلانو ، پښتنو وطن دې
دې کې خاورې هيرې شوي دانګليس هډوکي
دا بې شک دحماسو او پرګنو وطن دې
تورې شرنګ يې روس په ګونډوکړي دې بېتاب دې
پوهېدلي دي چې دا دزمريالو وطن دې
هرې مور يې داحمد په څېر بچى روزلې
په پښتو د مينانو اوشملو وطن دې
هر افغان په وينو دا آزاد دې ساتل شوې
دې کې تانده هره لښته،او وږمو وطن دې