کور / شعر / هســي افسانـــې دي

هســي افسانـــې دي

پوهندوی دوکتور سید حسام (مل)


په کوم ژبه یار وستایم ،  یار  خو  ډیره  ښایسته  دی


سری شونډی سپین غاښونه په نړی کی بی جوړه دی


رمنده  آهو  سترګی  په  کتو   زړه   وړی  له  ګوګله


نری وریځی ، لښته اونه ،  اننګی  یی   سره  مڼه دی


د  بنګړیو  قطارونه  ،  مړوندونو   کی    شرنګیږی


هره شرنګ یی د بنګړو یی ځما  د  مینی  ترانه   دی


چی په ناز وګوری ما ته زړه می ځی زر چور دواکه


څه طلسم   یی په  کتو  دی  یا  د  مینی   انګیزه  دی


اوس هغه زړه وروړی هم می مینه هم می ژوند دی


بی له مینی او محبته  ( مل)  ژوند هسی افسانه  دی


                                           ****


                           پوهندوی دوکتور سید حسام  (مل)


                                       دنومبر( ۲۴   ) کال ۲۰۰۷ جرمنی