کور / شعر / غزل

غزل

كه يارراسره نشته يادونه خوئي ډيردي
په مينه كي موړنه يم غمونه خوئي ډيردي
خيركه وفانه كړي ماجفائي ده منلي
خوندونه كه ئي نشته اهونه خوئي ډيردي
نصيب مي راته داسي په تندي خپل دي ليكلي
وصال كه پوره نه شوزخمونه خوئي ډيردي
اعلان دقرابت مي نن څړكودردوكړي
كه تاج ئي په سرنه وي تكليفونه خوئي ډيردي
هيڅ غم وانكړي داچي ميخانه ده ځيني ډكه
ساقه كه دي يوازي جامونه خوئي ډيردي
دوكه مي ده وركړي سترګونم لره مابيا
خطاءاميدي نشي اميدونه خوئي ډيردي