کور / #PTM / په سوابۍ کي هم د بابړي غمیزي یاد غونډه جوړه وسوه

په سوابۍ کي هم د بابړي غمیزي یاد غونډه جوړه وسوه

پہ صوابۍ کالو خان کلی کي د ډاکټر مُشتاق پہ حُجرہ کي د پی ټي ایم د بابڑے د بدترینے پیښي پہ مناسبت پروگرام د حُباب خان بابا حُجرہ دہ بابا پہ خپلہ ھم پہ بابڑہ کے زخمی شوے وو.

 

.