کور / په کندهار کي د سل کاله زاړه ټوپک نیول سوي دي / کندهار تاریخي ټوپکان old weapons kandahar

کندهار تاریخي ټوپکان old weapons kandahar

.