کور / ناپیژانده کسانو د عبدالعلي مزاري تصویر وران کړی دی / عبدالعلی مزاری abdul ali mazari picture destroyed

عبدالعلی مزاری abdul ali mazari picture destroyed

.