کور / شعر / غزل

غزل

 پـــــــــــــــــــــه لمده مــــــــــــــرۍ کې نن ده ښوئيدلي
خـــــــــو سلګۍ د ځنکدن ده ښوئيـــــــــــدلــــــــــــــي
دژونــــــــديـــــــــود مړو حــــــــال څـــــه رانه پوښتې
هـــــــره تيږه د وطــــــــــن ده ښوئيـــــــدلــــــــــــــــــــــي
دهجـــــــــران تيزابي اوښکو داسې سره کــــــــــــړل
دلــــــيمونه مې څــــــــرمــــــــن ده ښوئيدلـــــــــــــــــي
پــــــــه ګنډلـــــــــو کې يې تابې باکي کــــــــــــــــــــړي
کـــــــــه په بژه  ګريوان مې ستن ده ښوئيدلــــــــــــي
راشه پټ يې کــــړه دمينـــــــــــې پـــه لاسونـــــــــــــــو
دعشق مـــــــــــړي نه کفــــــــــــــن ده ښوئيدلـــــــــــــي
داد ښکلو يې په ( خوست) بـــــانــــــــدې پيرزو وه
کــــــــــــــه لـــــــــه لاسه يـــــې لمن ده ښوئيدلــــــــــــي
نورانيدغــــــــــزل زغــــــــــره ده پـــــــــرغـــــــــــــــــاړه 
نـــــــــــه دجنګ پر وخت له تن ده ښوئيـــــدلــــــــــــي