کور / شعر / دمیني اقرار

دمیني اقرار

که  پر ما  نه  په قهریږی  ما  خو  زړه پر تا با یللی


ستا د مینی سره لمبه کی ټول صورت می سوځیدلی


                                 *


ما  نن  پریږده چی  د  خپل  زړه  تمنا  ووایم   تا ته


نور ساتلی  په  زړه  نشم   اجازه  راکړه   یار  ما تهپوهندوی دوکتور سید حسام (مل)


هره   غشی  د  باڼو  دی   په   سینه    ځما   لګید لی


ستا د مینی سره لمبه کی ټول صور ت می سوځیدلی


                                *


چی نظر می مخامخ یار په  خمار  سترګی  د ستا شو


زړه  د  واکه  ځنی  وو ت  سمد ستی  پر  تا شیدا شو


په ښکاره یار درته وایم زړه می  چور  در پسی  تللی


ستا د مینی سره لمبه کی ټول صور ت می سو ځیدلی


                                *


بی له تا ورځ می میا شتی هره میاشتی پر ما کال وی


لیونی   څیری   ګریوان   رنځیدلی   ځما   حال وی


ستا   د  مینی  غوټی   می  په  زړه   نوی غوړیدلی


ستا د مینی سره لمبه کی ټول صورت می سوځیدلی


                                *


چی په مینه می اوس پوه شوی  وفا  غواړم یار له تا نه


زه به  هم خیال  دی  سا تم  خپه نه  به  شی  له   ما نه


ما هم ( مل) برخه لیک خپل ستا په زلقو ټینګ   تړلی


ستا دمینی سره لمبه کی ټول  صورت  می  سوځیدلی


                             **


                  ۱۲-۳- ۲۰۰۷جرمنی