کور / شعر / وعدې

وعدې

یــار د رقیـبانـو  پــه  لمسون   شولـــو
ماته ئی  په تحـفه  کي  زولنی  راوړی
ما ورته  د زړه په  کورکـی  ځی  ورکړ
دی  لکه  فــرهاد  ورتـه  تیشی راوړی
ما ته په  کعبه  کي هــــم  کـعبه  وه  دا
دی  په  سجـدو کي هــم  حیلی  راوړی
حیر کـه ای  سعیده  دا  وعدی ، وعدی
دی  ټولو وعـدو ته  بیا وعــدی راوړی