کور / شعر / دجانان په لوري لمونځ كړم

دجانان په لوري لمونځ كړم

دڅلوروسترګوجنګ دى
رښتياوخت هم دلمانځه دى
چې دالمونځ مې قضانشي !
اوس به څه كړم پدې جنګ كې
يابه لمونځ كړم يابه جنګ كړم
هو ، رښتيا راته يادشول
زموږدكلي امام ويلي په ممبروو
چې په جنګ كې خولمونځونه
هرې خواته اداكيږي
واه ،واه ! نن به دجانان په لوري لمونځ كړم