کور / شعر / نظر

نظر

ستا پښتون مخ د اغيارو نظر واخيست
دماښام غله له سهار څخه لمر واخيست


د خوښۍ پر درشل وير ښه راغلاست وايي
مړه برات ستا له روژې نه اختر واخيست


ماويل ستا پر ځيګر به سجده وكړم
خو ابليس رانه دمينې منبر واخيست


چا ويل چې د مين تلوسه مړه ده
د ويلاړ قاصد مې بيا ستا خبر واخيست


دمزار خوا كې رڼا له ورايه ښكاري
شمعې پېټى داورونو په سر واخيست


دجنون پاچا ته ستورو پيغام راوړ
چې بدنام ژوند دې د مړينې استر واخيست


د بابي غزل دلمر په شونډو وګرځي
لمر له ده او ده لمر نه اثر واخيست.