کور / د ماشومانو نړۍ (پاڼه 12)

د ماشومانو نړۍ

A —– د ماشومانو نړۍ

شرمښ او سوی

ژباړن : اتل ترين - لندن

تفصیل

شرمښ او زوړ سپی

ژباړن : اتل ترين - لندن

تفصیل

شرمښ او وری

ژباړن : اتل ترين - لندن

تفصیل

شرمښ او کوتان

ژباړن : اتل ترين - لندن

تفصیل

شرمښ، ګیدړه او موشخرما

ژباړن : اتل ترين - لندن

تفصیل

شرمښ او د سپي طوق

ژباړن : اتل ترين - لندن

تفصیل

سویان او چنګښي

ژباړن : اتل ترين - لندن

تفصیل

زمری، غوماشه او غڼه

ژباړن : اتل ترين - لندن

تفصیل