کور / هستوي فزيک (پاڼه 3)

هستوي فزيک

B3 ساينس ( دهستوي فزيک ځانګړې برخه)

وړانګي څه شي دي

محمد ابوبكر ستورئ

تفصیل

د نوو ستورټليزو موندنه

ژباړه :خاطرمانېروال

تفصیل