کور / شعر / پښتنه پيغله

پښتنه پيغله

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
په پښتني حجاب كي داسي پښتنه ښكاريږي
لكه ګلاب چي په شنوپاڼوښائسته ښكاريږي


چي دحيا ټكرى پرسركي دملالي خورسي
هره خبره ئې دسرو شونډوټپه ښكاريږيزموږدكلي حياداري كه پلوواخيستى
هرومروبه تراسمان پوري شغله ښكاريږي


پام چي مينه ورنه تمه دخولګۍ ونكړې
داهلمندې پيغله په خوي ډېره درنه ښكاريږيچي دسېلاب زړه ئې تړلى دښكلا په ځنځير
دزړوقاتله ده درنګه فرشته ښكاريږي