کور / شعر / غزل

غزل

 نه بې زړه يم نه بې کاريم
خوبې وسه بې اختيار يم
دراتلو نښې دي نشته
خدايزده ولي انتظار يم
په ماګرانه ليونتوبه
ستا له لاسه ناکراريم
بس لوګيږم اېره کيږم
نه لمبه شوم نه انګار يم
په لستونړي کي مي لوی شو
زه چيچلی داسي مار يم
 سپين مي نه وويل تور ته
که په تخت ووم که په دار يم
 نه يي سر شته نه يي پای شته
لاروی دداسي لار يم
دجانان دلوري باده
ولي نه راځي بيماريم