کور / شعر / د لقمان حکيم نصيحتونه

د لقمان حکيم نصيحتونه

   په د ريـو ايمـا ن لــر ه            خـداي(ج)، قران،قيامـت


        


  ده د ريـو احترام کــوه             والــدين، قانون، استــا ذ


       


  د ري په يـا د لـــــــره             مــرګ  ، احسان، نصيـحت


       


   ده د ريـو پرهيز وکـــړه             چـغل ګري، دروغ، غيبت


        


  د ري په قابـو کي سـاته              غـوصه ، ژ بـــــــه ، زړه


         


  ده دريو ځـا ن سا تــــه              افســوس، فرياد، بده دعا


      


    د ري پـا ک ســــــاتــه               جســم، لباس، خيــا لات


       


    ده دريـولپاره جنګ کوه               اســلام، ملک، حــــــق


       


    د ري په فـکر کي ســاته             ايمــان، ناموس، غيــرت


  


    ده دريو نه کار واخـــله                عقــل، همت، صبــــــر