کور / شعر / ورک شولو انصاف له دنیا

ورک شولو انصاف له دنیا

ورک شولو انصاف له دنیا څوک به عدالت کوې
هرسړۍ پخپل وس اوتوان اوس به خیانت کوي
خلکو ته دنیا کې د بشر د حق نارې وهي
خپله بې ګناه خلک په توب او طیارې وهې
هر ظلم، ستم او هر یو رنګ د جنایت کوې
ورک شولو انصاف له دنیا څوک به عدالت کوی
خلک نیول کیږي بی ګناه په تهمتونو کې
بې له جرم او بېګناه پراته دې محبسونو کې
ډیرانصاف پسند ملکونه هم دغه سیاست کوې
ورک شولو انصاف له دنیا څوک به عدالت کوی
داسې خواخوږې به ښکاره کړې د حیوان سره
څه جنایت ندی چه کوي بیا د انسان سره
ډیر دی داسې خلک چې دعوه د شرافت کوې
ورک شولو انصاف له دنیا څوک به عدالت کوي
کوم ځای ددنیا به وی چې هلته کی رشوت نشته
کوم وطن او ملک دی چې هلته قوم پرست نشته
کوم سیاستمدار کوم یو لیډردې صداقت کوې
ورک شولو انصاف له دنیا څوک به عدالت کوي
زه نه په شا کیږم طاهري د حق ویلو نه
رښتیا رښتیا به وایم دریغ نه کړم د لیکلو نه
مړ می ظمیر ندی وجدان راته ملامت کوي
ورک شولو انصاف له دنیا څوک به عدالت کوي