کور / شعر / سوله

سوله

سوله ده چې ژوند ته مو ښکلا راوړي
سوله ده چې جهل ته رڼا راوړي
 
سوله ده زموږ داميدو ډيوه
سوله ده زموږ د ميلتو هيله
 
سوله دنړۍ ټول انسانان غواړي
سوله دزانګو ټول ماشومان غواړي
 
سوله د زړې بوډۍ ورغوي کې
سوله په دوعا کې مسلمان غواړي
 
سوله ښه قانون دی د بشر حقوق
سوله د نړۍزحمتکشان غواړي
 
سوله ده سمبول دښځينه احساس
سوله دمعيوب دزړه ارمان غواړي
 
سوله د انسان د ژوندقانون غواړي
سوله د نژاد تبعيض بدلون غواړي
 
سوله د جنګونو اختتام نوم ده
سوله دټولنۍ د ارام نوم ده
 
سوله د يتيم د مخ خندا زيری
سوله طبعيت ته دښکلا زيری
 
سوله دقومونو اتحاد معنا
سوله مې دسوې زړه فريادمعنا
 
سوله هر مين ته د وفا زيرۍ
سوله دژوندودن د تقاضازيرۍ
 
سوله مو دپيغلو د اوربل ګلاب
سوله مودځوان دژونداخترکتاب
 
سوله په نړۍ کې هرانسان غواړي
سوله مووطن ته هرافغان غواړي
 
سوله دجنګونو اختتام نوم ده
سوله ژوند صحنه کې دارام نوم ده
 
سوله د نړۍ پر مخ سمون غواړي
سوله د جنګونه اووښتون غواي
 
سوله دحفيظ دډير سلګو ارمان
زمادځوانيمرګ*د ژوندشيبوارمان
 
دلته دځوانيمرګ ارمان څخه مطلب زما د شهيد وراره کوم چې په هالند کې د موټر په ټکر کې د دپينځو نورو افغاني ځوانانو سره و يادونه شوې
 
دسولې انتظار له ټولګی څخه