کور / شعر / د مور د مقدس مقام په هکله

د مور د مقدس مقام په هکله

کله چه د روسی وحشی جنایت کاری لشکری د افغانستان
په خاوری تیری کوی لکه چه نن وحشی پیرنگیانو کړی ده.
 
دافغانستان میړنی اولس د خپلی خاوری وطن او د ناموس
د دفاع په خاطر توره اوچتوی او عمومی جهاد اعلان کیږی.
لنده دا چه په وطن کی حالات بدلیږی .
او یوه عده خلک مجبوره کیږی چه خپل کلی او کور پریږدی
او مهاجرت وکړی.
یو مجاهد سره د خپلی مور او کورنی سره پشاور ته کډه کوی
او هلته ځای په ځای کیږی .
خپله بیرته وطن ته ستون کیږی .
وروسته د یوی مودی کله چه پشاور ته راځی او غواړی چه
خپله مور وگوری گوری چه مور یی د پخوانی کور نه نظر
په بعضی معادیرو کده کړی ده نو بیا سرگردانه کوڅی په کوڅی
گرځی چه خپله مور پیدا کړی
 
 
مــــوري
 
پـره دي کوڅي کـه لټـوم
ځان کـه زه سټړي کـــوم
چه تــــا به زه پيدا کـــوم
ستا د لـــــيدو په خاطرو
— ——
پره دي ور کــــــــه ټکوم
خپل غـــــــرور که ماتوم
زهــر د جام که زه څکم
ستا د رودلو ښودوپه خاطر
——
ستا زيارت تـــه به ديرځم
ستا لاسونــه بـه ښکلوم
ټپــــي زړه بــــه ټکوره وم
ستا د سپينو ويښتو په خاطر
—–
حکم د تقديـــر به زه منم
هــر څه بـــــه زه قبلــوم
زه داود تا به کله هيروم
ستا د خوږو خاطرو په خاطر
——–
داود شاه اپریدی
3-4-2004
===========
 
موري
موری ويلي مي ؤو چه ته راښي
د زړه غمونه به مي تا له ووايم
زه داود څه ووايم چه ته راښي
غمونه می هیر ښي څه نه لرم چه ووایم
=========
 
د مور په هجران کی
 
قدرمنی موری د سترگو توری
د دنگو دنگو غــــرونو موری
د عظمتونـــو هیبتونـــو موری
خدای ج د وبخشه خدای بخشلی موری
————–
ته چه لاړی ستا په هجران کی
ستا د مـرگ پــــه خفگان کی
پـــه سهار او پـه مـــاشام کی
قدرمنی مــــوری گرانی موری
———–
د سترگــــو می بــی اختیاره
څـو ځلی او پـــــه څــــــو واره
د غـم اوشکی په مخ می تلیدلی
له دی ویـــــری لــــه دی ډاره
چه خدای ج نکری ما ته وی زورولی
————
مــــوری ستا پــه هجران کی
ستا پــــه نشت او خفگان کی
———–
د غــم لشکرو خیمی و وهلی
د ز ړه په دشته او په کـور می
قدرمنی مـوری د سترگو توری
ته می گوری که نه می گوری
————–
مـــوری ستا پــه هجران کی
ستا پـه نشت او خفگان کی
————-
پــــه سترگـــو می تیاره شوه
د دنگو غـــرونــــو راپــــریوتم
د غرور د منارونــو راپـــــریوتم
ملا می ماته خنــدا ورکه شوه
——-
د دنگو غرونو بــــاز می مړ شو
همــــدم د راز می مــړ شو
داوده جنتونـــه یــــی نصیب
د ژوند څــــراغ می مــــړ شو
———–
مـــوری ستا پــــه هجران کی
ستا پــه نشت او خفگان کــی
———–
د کلیفورنیا پـــه سر درو کــــی
زنځیرونــه مـــی پـــه پشو کی
د وطن د مور په یاد او خاطرو کی
د هجران شپیلی زه غـــږ وم
کانی او بوټی د وطن په حال خبروم