کور / شعر / د ډاکتر کبير ستوري په ياد

د ډاکتر کبير ستوري په ياد

یــو ســتوری پــه اســـمان د پـښـتـونــخـوا وځلیدو


په غــرونــو، مــیـدانـــونـــو، درو واړو خــــوریــدودی سـتوري چــې رڼا کـړی د ایــشیا یورپ زمـکی


په زړه کـې یی مــشــال د پــښــتـونـــوالـی بـــلـــیـدودا سـتوری د اسـمان اوځمکی نور شو هری خوا ته


وحــــدت د پـــښــتــنـو د ده ارمـــــــان وځـــــلـــــیـدوهـــــر ټــکی د قــــلـــم ئــې نــــوی زیــــری د ســــحر ؤ


د خــــپــل وطـــن زره زره کــې داســی پـــړقــــــیـــدوکـــه عــــلــــم، ســـیاست ،که ادب واړه ئې اضـبـر ؤ


رڼـا د پــــــښــــتـــنـــو د نــــوی ژونـــد نــه زاریـــــدونــــــظــــر ئــې وقـــــابـي ؤ او هـــمـت ئــــې فــــولادي


د یــــو غـــاصــب په مــــخــکی د ده ســـر نه ټــیـټـدوســـــپـاهی د بـــاچــا خـــان ؤ او شـــاګرد ؤ د خــټک


داځــــــکـــه ســـیاسـت ادب کــې داســـی چـــغــیـدوالله ورتـه د ذهـــــن تـــحـــفه داســـی ورعـــــطا کــــړه


بـــنــده به ویـل قــامــــوس دی چـــې بـه کــلـه ویـیدودا ســتــوري کــلـــه کـــلــه پـیدا کــیږي په صـدو کې


په غــــم د پــــښــــتــنـو به لکــه شـــمـعــه ســــوزیـدوپه ځــــمکــه د یــورپ ئــې د پـــښــتو رڼــا خــوره کړه


په خـــپله پـــوهـــه هــــر ځای لـکـــه غـــــر اوچــتیـدوتـــیـاری ئــې مـونږ ته رڼـا کړلی پخپله خدای له لاړو


زمــــونږ مـظلــومــیت له د خدای وړانـدی کـیښودوکــوم تــخــم چـــې کـــرلی ده په ځــــمـکـه د پـښتون ؤ


اوس دغــــه بــــوزغــلـی راغــی هـــر خـوا به خوریدوکــــــونړه نــــره ځــــــمــکـــه ئــې زیــــږی داسـی نـــران


دونـــیـا ئـې پــه ارمــــان کــــوي صـــفــت د اوریـــدود ســتوري ارمــــانـونه پــوره کــیږي که خدای کړي


د نوی کـول ځـــلــمو کـــړل پـــښـــتـانـه په ویــښـیدونـــیاز خـــو هره ورځ ورته پــنـځه وخــتـه دوعا کړی


خــو پــه زړه ئــې ارمــان پاتی شو د سـتوري د لیدوپـه طـــور د مــحـبت ئـې په اولاد بـاندی مـیـن شوم


ارمــان مــې خــدایه شــکــر چــې پـه دوۍ ورژیــدوپروفيسر جهانزېب نياز 
ليكوال ، شاعر، چېرمين پښتو عالمي كانګرس، چيف ايډيټر ” دستار” انټرنېشنل، سرپرست غني خان پښتو ادبي، ثقافتي، تحقيي جرګه