کور / نثر / ښېرې

ښېرې

تاسو خدایې د زړه په رنځ اخته کا چې لکه د لیونو په کوڅو کې درپه در وګرځۍ او څوک درنه تپوس وکړي ،دا ولې؟؟ دا چا؟؟ او تاسو ورته په ژړا ژړا ووایئ دا پخپله


تاسو له خدایې د چا راغلې راوله چې نورو ملکونو کې مو پردي جهادونه کول د نورو په جنګونو کې مو د شهادت شوق پوره کولو او س دغه شان په پردي جنګ کې خپل سرونه ماتوئ


په لویو حجرو او دېرو مو خره ورغړه ،کټونه مواړولي شه ،خدایې مو په ګټونو ورننباسه ،د وېرې مړه شئ چې په جناره کې مو هډو څوک شریک نشي ـ یاالله دا ټول بې غېرته د تنورخشاک کا،چې په تناره یې جینکۍ صفتونه ونکړي ،ډوډۍ پرې پخې کړي ـ


تاسو خدایې په لېونو سپو وخوروه ،لیوني سپلینۍ شئ چې په کنډول کې اوبه څکۍ او د خپلو څهرو نه وېریږئ او د تندې هلک شې چې بیا ،،سپي،، نه ساتئ ـ


وئې تاسو خدایې د لویو لویو ږیرو سره په ،،شناخت پریډ ،،کې اودروه چې په ،،عدل ،کې درله د کابل په شان د ږیرو او د سر د ویښتانو ناپونه کوي ،پایڅې درله بره په بډه وهي ،چې د وېرې مسلمانان شئ چې نه خدایې رضا نه طالب ـ


تاسو خو دې خدایې الطاف بهایې له په لاسو کې ورکړي نور خو هسې هم شنه پښتانه شوئ خو چې لکه د طوطي درله شنه مخوکه په ،،پان ،،سره ساتي ،لشه خو درنه طالبانو وویسته چې د نسوارو دا نشه درنه په پان وباسي ،هسې هم دباړې خېبر ایجنسۍ په اسلام کې نسوارو باندې پابندي ولګیده ـ


تاسو دې خدایې هم دغه شان په شته وطن کې خانه بدوش لري چې عربو،چیچنو،ازبکو،تاجکو سره مو رشتې کولې ـخدایې مو انغرو کې درب وټوکوه چې دخپل کور او اور قدر درمالوم شي ـ


تاسو خو دې خدایې په ټپو ړانده کړي ـ خدای مو د شرمونو په ځاې کې په لوي شرم یاد کړه چې قامي شرم ته حب الوطني وایې ـ


ائې ستاسو خدایې ژبې اوچې کړه چې لوږه تنده هم په صبر ختموئ ،ماله خو مو زاره شنه کړه خداې دې درباندې زما د سر تور سر دا ازار ولګوي


په اباسین دې خدایې لاهو کړه


چې مور دې شګې چڼوي پلار دې سیندونه


د میاشتنۍ لیکوال نه په مننې