کور / شعر / غزل

غزل

نن د کـارسړی لـــــــــــــه کلـي ووتــــــــــــــو
هغــــــــــــــه ميـــړنی لــــــــــــــــه کلــــي ووتـــو
دلتــــــــــــه وواغـزی دهـرچــــــــاسترګوکې
ښـه شـــــــــــوه چې ژونــــــــدی له کلي ووتو
بیادې سپين مړوندخـالي خـالي ښکاري
ستــــــــــــادلاس بنـــــــــــــګړی له کلي ووتو
 هغه دمجنـــــــــــون سکنی ورورشــــــــــاعر
لاړولیـــــــــــونی لــــــــه کلـــي ووتــــــــــــــو
اوس پـــکې دميني رنـګ تت شــــــــــویدی
یار مــــــازديــــــګری لــــــــــه کلي ووتـــــــــو