کور / شعر / ماله چل نه راځي؟

ماله چل نه راځي؟

ماله چل نه راځي؟

بريالی بريال  

وطن به څنګه راجوړېږي ماله چل نه راځي؟

وۍ الله، چې دا هرڅه ترينه پټېږي ماله چل نه راځي؟

تا چې کورتۍ کې د رشوت جيبونه واچول نو

په تا به څنګه څوک خبرېږي ما له چل نه راځي؟

دې کانديدانو پارلمان کې ډډه ووهله

دا فيصلې په څه شي کېږي ماله چل نه راځي؟

دوی له پيستو او له بادامو نه خور واخيستله

ماغزه به يې کله په ځای کېږي ماله چل نه راځي؟

بيا يې صندوقچې د هريو کلي په جومات کې کېښوې

غوړې وعدې ورکول کېږي ماله چل نه راځي؟

برياله نور يې په وعدو باندې ادبار ختم دی

دا خلک ولې نه پوهېږي ماله چل نه راځي؟