کور / شعر / ګډې وډې

ګډې وډې

زه مين د شاه ليلا په شنډو سرو يم   
ځکه شپه او ورځ ميشته په هسکو غرو يم

ما خپل هرڅه كړل قربان له خپل دلداره 
وايي څوک؟؟ چې زه لړزان له غرغرويم


زه له نر دښمن نه نه درومم ګوښه کې 
ځغلولی دزمري په پوست کې خرو يم


ما ونه ستايل پنځه دپښتو توري  
ميراث خور د سرښندنې دپلرو يم


په سواد کې مې هيواد له لاسه ورکړ  
ګډ په يبلو پښو ټولي ته دسپرو يم


په رڼا کې مې ځان ورک ولس مې ورک کړ 
راوتلی په لټون کې د تيرو يم


دجرګو مشري شغال کرشمه باز کړي  
وايي څو قدمه وړاندې ترزمرو يم


نن دوينو او ککرو بازار تود دی  
سوداګر زه د لبانو او ابرو يم


ما ټوپک او توپ ته مه بوله همته  
را وتلی شرنګهار ته دګمرو يم