کور / شعر / زما افغانستانه

زما افغانستانههير به رانه نشي که مې روح لاړ شي له ځانه
زما افغانستانهکنړ غيرت غيرت دی
لغمان پت او عزت دی
غزني نه قربانيږم تير به له پکتيا نه
زما افغانستانهقندهار کې تاريخونه
ننګرهار کې غورځنګونه
کابل دې لکه زړه دې له لرغونې اريانانه
زما افغانستانهستا بلخ املبلاد دی
ستروياړ دی د اولاد دی
قدم قدم دې ننګ دی له هرات تر بدخشانه
زما افغانستانهباميانو او هډه کې
په شهر غلغله کې
پو خوالی دی معلوم دی په دنيا کې له هر چانه
زما افغانستانهتا مات کړل قدرتونه
د شرق او غرب پوځونه
اورنګ پرنګ دې وشړل په نره له خپل ځانه
زما افغانستانهاولاد دې اوس راټول کړه
ورياد ورته خپل تول کړه
ضرور به خدمتګار درله درځي له اروپا نه
زما افغانستانههير به رانه نشې که مې روح لاړ شي له ځانه
زما افغانستانه
١٣٧٨


پښتون ته


پښتونه نوم دی ځا نله بل کيد ه


بيا که غلام شوې نو غلام اوسيږ ه


يا خو دی نوم دنيکه خپل کيده


ازادي واخله لوړ مقام اوسيږ ه


چې ا ز اد ي نه و ي پښتو ن څه ما نا


پښتون به نه شي څو ک په لو ظ دپښتون


چې خپلو اکي نه وي ژوندون څه ما نا


ژوندي به نه شي مړه په لوظ دژوند ون


چې ا ر ا مې نه و ي قا نو ن څه ما نا


ا ر ا م به نه شي چې پردی وي قا نو ن


يا لوی خوشا ل له نوم پا ګل کيده


بيا تو ر مغل ته په سلام اوسيږ ه


که د ی شيدې دپښتنې وي تن کې


ځان دسيلانو سره سيال کړه پاڅه


واک اواختيار واخله په خپل وطن کی


وکړه همت جوړ دې چاپير يال کړه پاڅه


پام چې ځان وا نه چوې سپين کفن کې


ځان لوی غازي داستقلا ل کړ ه پا څه


په وياړ دی نوم ځا ن ته ايمل کيده


په لوړ عزت او لوړ مقا م اوسيږ ه


که دی سر لو ړی خپل ژوند ون غواړې


د لر او بر يو و ا لي لا ر وګو ره


که ستر بری حق دپښتون غو اړ ې


نر شه په نره حق د پلا ر وګو ر ه


که ځان مړی مال دقارون غوا ړې


ځان د طن دوښمن غد ار وګوره


د شر م خا ل په ټند ه خپل کيد ه


بيا تر نسلونو خپل بدنا م اوسيږه


که غواړ ې نوم دخوشال خان وساتې


خپلو حد و د و نه د ې ځان خبر کړه


که غواړې ننګ دمير ويس خان وساتې


په و ينو سو ر د ا ز ا د ۍ سنګر کړ ه


که غو ا ړ ې شا ن د ا حمد خان وساتې


 فخر افغان خو ښ په کا بل کيده


بيا خد متګا ره تل نيک نام اوسيږه


پښتونه نوم دی ځا نله بل کيد ه


بيا که غلا م شوې نو غلام اوسيږ ه


يا خودی نوم دنيکه خپل کيد ه


ازادي واخله لوړ مقام اوسيږ ه٩/٠٦/١٣٨٤