کور / سپورټي / د اميندوارۍ پر وخت درملنه ( ضروري روغتيايي معلومات)

د اميندوارۍ پر وخت درملنه ( ضروري روغتيايي معلومات)

نورماله اميندواري کومه ناروغي نه ده چې درملنې ته اړتيا لري خو دومره ويلى شو چې له زېږون وړاندې د اميندواري په وار وار کتنه او معاينه يو روغ او سم کار دى.


 که د يوې اميندوارې ښځې اميندواري اختلاطي وي او يا له ستونزو ډکه وي نو بيا يې درملنه په مختلفو شکلونو سره کېږي چې له يوه تام استراحت څخه نيولې بيا تر . . .


  د دې او نورو ضروري روغتيايي معلوماتو لپاره  دا ځای کليک کړئ