کور / شعر / د زړه درد

د زړه درد

         
سترگی می ړندیگی درگتی نشم
زړه زما دردیگی خو درتلی نشم


ماکړی وعدی وی تل د تا سره
نن چی ته زیړیگی دی لیدی نشم


تا تل قربان کړی وه ځان زما لره
نن چی ته زوریگی زه لوگی نشم


مینه شوه بدنامه زما له لاسه تل
ته چی نن بیلیږیگی اوسیدی نشم


سیری به گریوان کړمه په دی گناه
ځان به کړمه ړوند نور کړیدی نشم


مینه دی بختیار نور هیروی نشی
نور به می په ژوند کښی پسرلی نشم