کور / شعر / د افغانستان ازادۍ ته ډالۍ

د افغانستان ازادۍ ته ډالۍ

تر څو دې پردي وطن كي موږ اوسو به
كه خداى جوړ افغانستان كړى ټول ورځو به


دلته زوند مو ده تريخ سوى نه تېرېږي
هغه زموږ خر پړ كور مي ډېر يادېږي


يه هيڅ مي نه هېرېږي اخېر ورځو به
هلته خلك په هر رنګ دي رنګېدلي


ډېر دي بيا له خپله زونده تښتېدلي
د دې ټولو ستونزو لاره لټوو به


د مسجد ممبر تر اوسه لا ړنګ پاته
هلته يې هيله نه كېږي هيچا ته


موږ دي جوړوو او هم دي رنګوو به
تر اوسه دي لا زخم ناسور پاته ده


پوهېږم چي دي هيله نه هيچا ته ده
چي درسو اول دي زخم جوړوو به


هلته هر سړى جيبونه ډكوي
څوك په ورځ څوك يې په شپه كي غلا كوي
يه محيبه ما وتا يې جوړوو به