کور / شعر / دګلو ګيډۍ

دګلو ګيډۍ

تا د ګلو په ګيډۍ كې
څو مر ه خو ږ بو يې
ځـــو مـر ه ښـــكلا
و لــــــه كــــر لې
چـې نــا پــا م يـې
زما دكلي ساده خلګ
ټــو ل و ځـنـګـو ل
خــــــــــــــو
كله چې ماښام شو
تيـــا ر ه شــــو ه
نيـمـه شـپـه شو ه
ستا د ګلــو ګـيـډ ۍ
خـلاصــه شــو ه
خـو ر ه شــو ه
ښــو ر يـــد له
ځـنـګيـد له
پرځــا ن را تــا و يـد له
څه لنډۍ او څه ماران شول
مست ول ليو ني
تيـر ه غا ښو نــه
ا و ږ دې ژبـي
جګ سرونه را نه تا و شول
څه چې پا تـه و ل ګيـډۍ كې
هـغــه هــــم
يـو پـه بـل پسې
تيره، تيره اغــزي شــو ل
ليـو نـي شو ل
ټـو له شپه را جګيدل
نه پــو هيـږ م
دادي ځه ډول ګيډۍ
ځه ډول ګلونه وو
راووړي .