کور / خبرتیا او پيغامونه / د تکړه سندر غاړې شرون اوسر کنسرټ

د تکړه سندر غاړې شرون اوسر کنسرټ

 د کنسرټ او سندرو مېنه والو ته بلنه او خبر تيا !


د مو سيقۍ ټو لو مېنه والو ته بلنه او خبر ورکول کيږي چې دروان٢٠٠٩ عيسوي کال دا کتوبر د ميا شتې په ١١ نېټه د يکشنبې په ورځ په هغه کنسرټ او سند رېز ما ښا مني پرو ګرام کې ګډون وکړي چې د انګلستان د بر منګهم په ښار کې د هندو ستان د هېواد تکړه سندر غاړې شرون اوسر تا سو ته پکې په پښتو او هندي ژبو خوږې او په زړه پو رې سندرې وايې ٠


د زيا تو او بشپړو معلو ما تو له پاره لاند ينی پو ستر و ګورئ چې د همدې سندرېز محفل له پاره تا سو ته دکنسرت دځای، وخت ، ټکټ او د مو ټر و نو دپا ر کينګ په اړوند چا پ شوی دی ٠