کور / شعر / غزل

غزل

زه به لكه اوښكه دغوربت په اننګوراشم
زه لكه شبنم به دګلاب پرپاڼو پرېوزمهزه لكه پتنګ به په اورسوئ له لوګوراشم
زه لكه بورابه دنرګس پرپاڼو كېوزمهزه لكه طوطي به درازونو له پردورا شم
زه لكه الف به دپښتو پرپاڼو پرېوزمهزه لكه سهربه له كتاردتورو شپو راشم
زه لكه رڼا به دبېګا پرپاڼو پرېوزمهزه لكه سپرلئ به دوختونوله شيبوراشم
زه لكه وږمه به دبهارپرپاڼو پرېوزمهزه لكه توپان به لدې غرقو دريابو راشم
زه لكه سېلۍ به دساحل پر پاڼو پرېوزمهبيابه نو اغيار راته كارغه اوټپوس نه وايي
زه لكه بلبل به دبوستان پرپاڼو پرېوزمه 
  اوكراين ادېسه