کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / پوهاند دوکتور م.ا.زيار: د خدای په پار يوه ـ کره پښتو

پوهاند دوکتور م.ا.زيار: د خدای په پار يوه ـ کره پښتو

له پارسي ـ اردو پېښو(څو، ترڅو، دکابل څخه کتنه، ملاتړ، دفاع … په هکله، کوم چې، چاچې…) او خپلو سيمه ييزو ګړدودو (د سنګين ولسوالي يې ونيول، دا دما جی ده…) نوره مه بلهاروئ              (پوهاند دوکتور م.ا.زيار) 


  ناسم                                                 سم  


څو، ترڅو                                     چې( يا: په دې توګه، په دې ډول)    


د کابل څخه کتنه، ملاتړ، دفاع…             د کابل کتنه، ملاتړ، دفاع…


په هکله، په حقله، په حق کې        په اړه، په تړاو


کوم چې(چي)، چاچې(چي)                    چې


د سنګين ولسوالي يي ونيول            د سنګين ولسوالي يې ونيوه يا ونيوله


دا دما جی ده، دا زما ځای دئ                   دا زما ځای دی


خپرونکی، خپرونکئ                           خپروونکی


ډوډۍ وخورۍ!                      ډوډۍ وخورئ


کښې، کښي                                 کې


چې، چي                                        چې


داښځي ښوونکي دي                دا ښځې ښوونکې دي


دا سړی ښوونکئ دئ               دا سړی ښوونکی دی


په کوټې کې                              په کوټه کې


په خوني کي                           په خونه کې


لامِل                                          لامَل


دوهم                                      دويم


و(بود)                                         وو 


وو(بودند)                                      ول