کور / نثر / کندهار ته بيا اسمان په قهر سوئ !

کندهار ته بيا اسمان په قهر سوئ !

 
په ږغ کي شعرونه او نور … د لراوبر د ږغونو په برخه کښي اورېدلائ سئ !