کور / شعر / داغونه

داغونه


په لمنه دپښتووي ګوره چا داغونه ايښي
واك،روپوته دبل پښوكي دي سرونه ايښي
پخپله به وختونونه  دا دنيا ته كي څرګنده
دزړه په وينوچادي وپښتوته مشالونه ايښئ
چي پښتوشـوه ښكلـي موږ ورباندي وياړو
ډيروميړنيويې په لار كي دي قبرونه ايښي
نيـرنـګونودغـمازوسره ټـول يـوپـړسـولـي
وختونوراته هم لار كي دي خنډونه ايښي
احساس موپښتنوالي فكر موپښتون رحمته
خداى مو په وينه دپښتوكي تاريخونه ايښي