کور / شعر / هنرمند

هنرمند


ناست دى لګيا دى


په نازكو نرمو كوتو باندي


يو هنرمند په ډېر هنر


په مينه مينه


د خپل ژوند دپاره


ځان ته يو خداى جوړوي !


ښكلا يې وركړه


دزړګي له وينو


هغۀ چي سر كړوله تخليقه پورته


خداى يې په سر وو ولاړ  
تاثير _ كوټه


h.taseer@gmail.com