کور / شعر / اختره

اختره

لږ حصا ريږه يو پيغام ورله ليږم اختره
يو څو ګيلې و خپل جانان ته رسوم اختره
د ژوند سلګۍ دردونه زما په لوری څله ليږی
د خوښۍ ورځو کی زه اوښکی تو يوم اختره
ماته دکمو ګنا هو نو سزا ته را کوی
د خندا ورځی په ژړا کی تيروم اختره
څو ک په ګلونو په با غچو څوک په ميلو کی ګرځی
زه يک تنها د قبرستان په لوری ځم اختره
د دا وطن په پا که خاوره ر ڼا کله راځی
په سرو اورونو کی د مرګ غو ټی و هم اختره
هره سترګه په ژړا د هر زړګی نه فر يا د خيږي
په دا محشر کی به دي څنګه و لمانځم اختره
د ځلبلاند د زړه له حا له خو الله ج خبر دي
چه په وطن د ليونو ير غل څارم اختره