کور / شعر / نظم

نظم

زه مې دې خپل زړه ته حيران په دې يم
په هغه چا مين شي
چې څوك ترې كركه لري
او د خپلېدو امكان يې
يوه زره هم نه وي