کور / شعر / پښتون ځوان ته

پښتون ځوان ته

له خوبه پاڅۍویدو ځوانانو
ای غیرتۍ او پښتنو ځوانانو

دغیرت پړی مو پر ملا و تړی
ددغه قوم مستانو ځوانانو

ستاسو همت نه نړی بیږی
چی اتفاق شۍ میړنو ځوانان

داحمد شاه کار نامی پلۍ کړی بیا
ویښ شی له خوبه دغرمو ځوانانو
پښتنی خویندی له ګړاو نه بچ کړۍ
شیه لوی سپر دپښتنو ځوانانو

پوه شۍ دښمن ستاسی همت وژنی نن
غلت چی نشی په دا لږ ډیرو پیسو ځوانانو