کور / شعر / ساقي

ساقي

پوهندوی دوکتور سید حسام (مل)   ساقي مستي پيالي راکه چي غمونه مي  ټول هير شي
    په ترخو اوبو مي مست که چي د رنځ شيبي مي تير شي
                                    *
     د بيلتون  په  سره بټي کي  ټول اندام  مي سوځيږي
     په مخ اوښکي مي له سترګوڅاڅکي څاڅکي بهيږي
      وار په وار پيمانه راکه چي نيشه مي پسي ډير شي
                                    *
      د   رقيب  په  تذويرونو  مرور  رانه   يار  شوي
      د ريبار په مخ، جانان مي ډير  ګليي را  ځني کړي
      ليوني را ځني جوړ که چي ر قيب رانه په وير شي
                                   *
      هسي مست مي په شراب که چي له  عقله بيګانه شم
      پخپل  شرم  ونه  پوهيږم  ، په نيشه کي  مستانه شم
     څو حالت مي په نيشه کي دم په دم مجنون په څير شي
                                  *
      هوښياري   کي   ځوريږم   پناه   تاته   مي   راوړي
      ځما   د  ميني  ريبار  ،  يار  له   خپل  کوره  شړلي
      ماته هسي کنډول راکه چي مي سترګي تير او بير شي
                                 *
                                       جرمني ۲۲-۱-۲۰۰۸