کور / نثر / هر چا وځورولم

هر چا وځورولم

ځينو په خپل عشق وځورولم ،
ځينو په كينه زما زړه آزار كړ.
چا د عشق په زهرو زما ډوډۍ ولړله.
چا زما د شرابو په پياله كې د كينې زهر توى كړل .
مګر له هر چا نه ډېر هغه چا وځورولم
چې نه يې راسره كينه پيدا شوه
او نه مينه