کور / شعر / غزل

غزل

 


 


شپه لكه غم د يار اوږده ده، بيا يوازې يمه
بيا تنهايي ده بيا تياره ده، بيا يوازې يمه
نن له سهاره لكه څه چې رانه ورك غوندې وي
نن تر سهاره شپه ترخه ده، بيا يوازې يمه
بيا مې زړه اور اخيستى سوځي يې د چا يادونه
تياره كې بله دا ډېوه ده، بيا يوازې يمه
اوس د دې لوى ښار، په دې شور كې ياد د كلي راځي
نن مې په زړه كې بيا هغه ده، بيا يوزاې يمه
اغزنه لار، د ژوند مزل، او نامالومه منزل
سروشه څومره  فاصله ده، بيا يوازې يمه


۵/ ۲/ ۲۰۰۸


شپه


 كابل