کور / شعر / غزل

غزل

دومره په ما ګران دﺉ بل به څه کوم
ګران پښتونستان دﺉ بل به څه کومچي زه پکښي اوسېږمه په مينه
زمادزړه ارمان دﺉ بل به څه کومدلته موږخوشحاله یوپه خپلوکښي
کوردصمدخان دﺉ بل به څه کومکړي به ودان دوطن دشتي ټوله
کوردهرافغان دﺉ بل به څه کومټول باندي نازېږوپه خوشحاله یو
داپه ټولوګران دﺉ بل به څه کومساتوبه وطن په بيه دخپل سر
ګران په رمضان دﺉ بل به څه کوم