کور / نثر / پخې خبري ( ۵)

پخې خبري ( ۵)

بی ارزښته خبری


که تاسو وغواړئ دبانک له لاری چاته څوافغانۍ ورکړئ په یوه چیک کی به معلومی افغانۍ ولیکئ خودا چیک به هغه وخت ارزښتناک او دګټی وړ ګرځی چی تاوسو په بانک کی حساب اوپانګه ولرئ او په چیک کی چی څومره افغانۍ لیکئ هغومره به په بانک کی لرئ


که تاسو یو چاته چیک لیکئ اوپه بانک کی پانګه نلرئ نو دا چیک بیکاره او بی ارزښته دی او په دی چیک بانک چاته افغانۍ نه ورکوی ستاسو دا چیک دبانک چیک نه دی بلکی دادکاغذ یوه بی کاره پرزه ده او دی چیک ته دبانک په اصطلاح کی بی ګټی چیک dud cheque ویل کیږی .

که تاسو یوچاته خبری وکړئ او هغه ستاسو په خبرو پوری هیلی او امیدونه وتړی ددی مطلب داشو چی تاسو هغه ته ګواکی دبانک یو ارزښتناک چیک ورکړدخبرو دا چیک هغه مهال ارزښت موندلای شی چی څوک ستاخبری دعمل په ډګر کی نغدی کړای شی او که دعمل په ډګر کی تاسو دخپلو خبروغوښتنی پوره نکړای شوی نوګواکی تاسو خپل ورورته یوبیکاره چیک ورکړی دی تاسو هغه ته داسی خبری کړی دی چی ستاسو په اخلاقی پانګه کی دهغو مناسبه اندازه شتون نلری

په کوم قوم او ملت چی د زوال او زوړتیا وخت راشی نو ددی قوم هر وګړۍ داډول بیکاره چیکونه ویشی هغوی داسی خبری کوی چی عملی پانګه یی له هغو تشه وی یواځی دتشو خبرو او اوډلو تورو زمریان وی او دخپلو خبرو دعملی کولو نیت نلری

داد خبرو زمریان لوی څښتن په خپل ستر کتاب کی یاد کړی دی یعنی هغه چی په خولو خبری کوی او په زړونو کی یی دعمل اراده نه وی (آل عمران)
دا خلک تشی او پوچی خبری کوی او دکار اوعمل اراده نلری نن زموږ ډیرۍ مشران دتشو خبرو زمریان دی او دعمل اراده نلری قرانکریم داد منافقینو چلند بللی دی او دمنافقینو په اړه قرانکریم وایی چی دجهنم په لاندینی پوړ کی به لویږی (نعوذبالله )