کور / شعر / غزل

غزل

غزل : انورالحق يرغل – ننګرهار
مــــــــا چې له چــــــا سره ټول عمر محبت کــــــــــــړى دى
افســـــوس چې هغـــه رانــه هر وختې نفـــــرت کړى دى
ته خــــــو زمــــــا وې ته يې ولې بل تــــــه ورکړې ګرانې
پلار دې زمـــــــا په امـــــــانت کې خيــــــــــانت کړى دى
خيرات مې ځــــــــکه کړى ځکـــــــــــــه حلواګانې وېشم
نن يې همزولـــــــــــــو ته زمــــــــــــا يو څه صفت کړى دى
يوه خــــــــولګۍ باندې شـــوې هغه سترګې ټيټې راته
کومـــــــــــو چې ټول عمر زما په زړه حکومت کړى دى
اخ ! يار مې مـــــــــــــاته وايي ته راسره مينــــــه نه کړې
اخ ! لکــه څوک چې وۍ پښتون کله غيرت کړى دى؟
شکــــــــر چې مونږ نه يو تېروتي ددې نـورو غـــــوندې
شکـــــــر چې مونږه لوى الله ته عبــــــــــــــــادت کړى دى
نه لېــــــــونى راته چــــــــــــا ووې او نــــــــــه کاڼي راغلل
ستا د چـــــــــم خلکـــــــــــو نن زما دومره عزت کړى دى
واخله غېږ واخله ، شونډې واخله ، يا نن شپه درځمه
ووايه کلـــــــــــه دې جــــــــــانانه دا عــــــــادت کړى دى؟
خـوله يې ترې غوښتې ده ، تراوسه يې اخيستې نه ده
دا يې چټـــــي هسې ( يرغــــــل ) پورې تومت کړى دى
 
غزل : انورالحق يرغل – ننګرهار
ولاکه يو هم وي په کار پــــــــه سړي سر ګرځــــــــــــــــوي
چرس دي سګرټ دي که نصـــوار په سړي سر ګرځوي
د هيچــــــا زوى به نـــــــــه وي ته به ورته غـــــــــــذر کوې
کلـــــــــه ناکلــــــــه دا ريبار په سړي سر ګرځـــــــــــــــــــوي
چې توره شپــه وي ډيوه مړه وي ترې خولګۍ وغواړې
بيا نو په دې وخت کې انکار په سړي سر ګرځـــــــــــوي
کم عقل ښـــــــــه وي چې ته څــــــــــــــه وايې هماغه کوي
ښکلى چې لږ شــــولو هوښيار په سړي سر ګرځــــــــوي
چې ته ترېنه  شـــــــــاته يې روان او درپسې راګـــــــوري
يره د ښکلـــــــــو دغــــــــــه کار په سړي سر ګرځـــــــــــوي
د چـا دادا به درنه خـــــــــوله واخــــــــــلي او غېږه واخلي
ستا خــــــــو يوازې تش ديـــدار په سړي سر ګرځـــــــوي
اى! لېـــــــونى به شې مئن دى خـــــــــــــانده مه ورپورې
ګوره ددې سړي ازار پــــــــــــــه سړي سر ګرځــــــــــــــــوي
هــــــــاغه لاســــــونو کې منګي هاغه شنې سرې لوپټې
په هــــــــــاغه پوله هـــــــــــا کتار په سړي سر ګرځـــــــوي
( يرغلـــــــــه ) يو ځلې غېږ واخلـــــــه نور د خداى لپاره
ستا ددې کار تکرار تکرار پــــــه سړي سر ګرځـــــــــوي